Announcement

Collapse
No announcement yet.

Czech Republic: LP bird flu on duck farm (H5N3)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Czech Republic: LP bird flu on duck farm (H5N3)

  scroll for English


  Do Česka se vrátila ptačí chřipka, stovky kachen čeká likvidace

  6. listopadu 2009 1

  Kachní farmu v Třebíně na Českobudějovicku zasáhla ptačí chřipka. Situace však vážná není. V chovu, který je určen pro snůšku vajec na rozmnožování kachen divokých pro příští rok, byl totiž zjištěn nízkopatogenní virus. Ten se na člověka příliš nepřenáší.

  "Jedná se o 280 kusů. To je malý chov. Díky tomu se nám může podařit rychlá likvidace a ohnisko budeme moci odhlásit," informoval členy Bezpečností rady Jihočeského kraje ředitel Krajské veterinární správy František Kouba.

  MUTACE S PRASEČÍ CHŘIPKOU NEHROZÍ
  Podle hlavního hygienika Michaela Víta nehrozí, že by virus ptačí chřipky zmutoval s virem prasečí. "Chov je velmi malý, velmi rychle tam proběhla všechna potřebná opatření," ujistil Vít. Podle něj by mutace virů hrozila v případě, že by kumuloval virus prasečí i ptačí chřipky zároveň, a to se dosud nestalo. "Musela by se u nás objevit vysoká infekce zvířat i lidí. Není důvod k panice," ujistil hygienik.

  Výhodou je, že rybník, u kterého se voliéry s postiženým chovem nacházejí, je vypuštěný. Nehrozí proto, že by se do oblasti stahovalo další vodní ptactvo.
  Krajská veterinární správa ve čtvrtek v podvečer informovala chovatele o provedení nutných opatření v postiženém chovu. Chov už je zabezpečen tak, aby se minimalizovalo nebezpečí šíření nákazy.

  "Dojde k utracení veškeré vodní drůbeže v chovu. Musíme zlikvidovat podestýlku a všechno krmení, aby se nákaza nešířila dál," upřesnil Kouba.

  Obec musí sepsat seznam chovaných ptáků
  V oblasti jednoho kilometru od ohniska výskytu bude vyhlášeno takzvané pásmo s omezením. Podle tohoto nařízení bude například v oblasti zakázáno přesouvat zvířata.

  "Dále nařizujeme Obecnímu úřadu Dubné (pod který Třebín spadá, pozn. red.), aby do 13. listopadu sepsal seznam veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu s omezením," uvedl k opatřením ředitel Kouba.

  Protože je ohnisko nákazy malé a zjištěný vir nízkopatogenní, nebude nutné při likvidaci infikovaného chovu nasadit složky integrovaného záchranného systému.

  "Situace není dramatická, je pod kontrolou. Opatření běží standardním způsobem," okomentoval výskyt ptačí chřipky hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.


  Returned to the Czech Republic avian flu, hundreds of ducks awaiting disposal


  November 6, 2009 10:54,

  Duck farm in Trebinje in the České Budějovice hit the bird flu. However, the situation is serious. In farming, which is designed for the clutch of eggs on reproduction of wild ducks for the next year, was the low pathogenic virus detected. He does not transmit to humans too.

  "This is 280 pieces. It is a small breeding farm. As a result, we may be able to quick liquidation and the focus will be able to opt out," he informed members of the Security Council, South Region Director of the Regional Veterinary Administration Frantisek Kouba.

  SWINE FLU MUTATION THERE

  According to the main health officer Michael Vit there is no risk that bird flu virus mutated pig with the virus. "Farming is very small, very quickly there was all the necessary measures," he said Vit. He said the threat of mutation if the virus would accumulate swine and avian flu simultaneously, and it's done. "Would need to be in our experience a high infection in animals and humans. There is no reason to panic," he hygienist.

  The advantage is that the pond, where the aviary with the affected farms are located, is launched. Is there a danger because they are downloaded into the other water birds.

  Regional Veterinary Administration on Thursday evening to inform farmers on the implementation of necessary measures in the affected animals. Farming is already secured so as to minimize the risk of spreading disease.

  "Will the killing of all poultry in the water density. We must destroy all the litter and feeding, so that the disease did not disclose further," he said Kouba.

  Municipality must make a list of captive birds
  In the area of one kilometer from the outbreaks will be published so-called restricted zone. Under this regulation will be prohibited in areas such as moving animals.

  "The orders Dubné Municipal Authority (under which falls Trebinje, note. Red.), Until 13 November to write a list of all poultry or other captive birds in a restricted zone," said Kouba action director.

  Since the outbreak of the disease and found a small virus of low pathogenicity, will be required for disposal of infected livestock to deploy components of the integrated rescue system.

  "The situation is not dramatic, is under control. Action is running a standard way," commented the outbreak of avian flu Governor of South Bohemia Jiri Zimola.

  http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-v...442_domaci_taj  Ducks in the České Budějovice attacked avian flu


  Small breeding mallard ducks on a total of 280 units attacked in Trebinje in Dubné in the České Budějovice bird flu. Veterinarians have the disease under control.

  Today 11:41 - Czech Budejovice

  "In farming, which is designed for the clutch of eggs on reproduction of wild ducks for the next year, was found low pathogenic virus. For this type of virus is less likelihood of transmission to humans.

  Because it is a small farming we may be able to quick liquidation and the focus will be able to opt out, "said Director of the Regional Veterinary Administration in the Czech Budejovice František Kouba.

  Advantage, according to him is that the pond, where the aviary with the affected farms are located, is launched. Is there a danger because they are downloaded into the other water birds. "Will the killing of all poultry in water density. We must destroy all the litter and feeding, "said Kouba.

  In the area of one kilometer from the outbreaks will be published so-called restricted zone. Under this regulation will be prohibited in areas such as moving animals. Municipal office in April to prepare a complete inventory of poultry in the zone.

  http://www.novinky.cz/domaci/183641-...i-chripka.html
  “Addressing chronic disease is an issue of human rights – that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

 • #2
  Re: Czech Republic: LP bird flu on duck farm (H5N3)

  OIE report here: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=131849
  “Addressing chronic disease is an issue of human rights – that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

  Comment

  Working...
  X