Incubation Period for Human Cases of Avian Influenza A (H5N1) Infection, China [CDC EID]
Incubation Period for Human Cases of Avian Influenza A (H5N1) Infection, China

Yang Huai, Nijuan Xiang, Lei Zhou, Luzhao Feng, Zhibin Peng,
...