J Intensive Med


. 2022 Aug 26;2(4):199-222.
doi: 10.1016/j.jointm.2022.07.001. eCollection 2022 Oct.
Expert consensus on the diagnosis and treatment of severe and critical coronavirus disease 2019 (COVID-19)


You Shang 1 , Jianfeng Wu 2 , Jinglun Liu 3 , Yun Long 4 , Jianfeng Xie 5 , Dong Zhang 6 , Bo Hu 7 , Yuan Zong 8 , Xuelian Liao 9 , Xiuling Shang 10 , Renyu Ding 11 , Kai Kang 12 , Jiao Liu 13 , Aijun Pan 14 , Yonghao Xu 15 , Changsong Wang 16 , Qianghong Xu 17 , Xijing Zhang 18 , Jicheng Zhang 19 , Ling Liu 5 , Jiancheng Zhang 1 , Yi Yang 5 , Kaijiang Yu 12 , Xiangdong Guan 2 , Dechang Chen 13 ; Chinese Society of Critical Care Medicine, Chinese Medical AssociationAffiliations

No abstract available