Chin Med J (Engl)


. 2020 Nov 4;134(2):241-242.
doi: 10.1097/CM9.0000000000001194.
Clinical characteristics of 1327 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the largest Fangcang shelter hospital in Wuhan


Chong Lu 1 , Han-Yu Wang 2 , Xiao Chen 2 , Zi-Ling Wu 2 , Shan Meng 3 , Wei He 3 , Kai-Song Xu 3 , Xin-Qiao Fu 4 , Yu Hu 5 , Chao Yang 6 , Hui Sun 2Affiliations

No abstract available