Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2018 May 1;57(5):361-362. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.05.012.
[A case report of H(7)N(9) avian influenza complicated by hemophagocytic lymphohistiocytosis].

[Article in Chinese]
Yang W, Zhang XJ, Yang W.
PMID: 29747294