Announcement

Collapse
No announcement yet.

Czech Republic: LP bird flu on duck farm (H5N3)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Czech Republic: LP bird flu on duck farm (H5N3)

  scroll for English


  Do Česka se vr?tila ptač? chřipka, stovky kachen ček? likvidace

  6. listopadu 2009 1

  Kachn? farmu v Třeb?ně na Českobudějovicku zas?hla ptač? chřipka. Situace v?ak v??n? nen?. V chovu, kter? je určen pro snů?ku vajec na rozmno?ov?n? kachen divok?ch pro př??t? rok, byl toti? zji?těn n?zkopatogenn? virus. Ten se na člověka př?li? nepřen???.

  "Jedn? se o 280 kusů. To je mal? chov. D?ky tomu se n?m mů?e podařit rychl? likvidace a ohnisko budeme moci odhl?sit," informoval členy Bezpečnost? rady Jihočesk?ho kraje ředitel Krajsk? veterin?rn? spr?vy Franti?ek Kouba.

  MUTACE S PRASEČ? CHŘIPKOU NEHROZ?
  Podle hlavn?ho hygienika Michaela V?ta nehroz?, ?e by virus ptač? chřipky zmutoval s virem praseč?. "Chov je velmi mal?, velmi rychle tam proběhla v?echna potřebn? opatřen?," ujistil V?t. Podle něj by mutace virů hrozila v př?padě, ?e by kumuloval virus praseč? i ptač? chřipky z?roveň, a to se dosud nestalo. "Musela by se u n?s objevit vysok? infekce zv?řat i lid?. Nen? důvod k panice," ujistil hygienik.

  V?hodou je, ?e rybn?k, u kter?ho se voli?ry s posti?en?m chovem nach?zej?, je vypu?těn?. Nehroz? proto, ?e by se do oblasti stahovalo dal?? vodn? ptactvo.
  Krajsk? veterin?rn? spr?va ve čtvrtek v podvečer informovala chovatele o proveden? nutn?ch opatřen? v posti?en?m chovu. Chov u? je zabezpečen tak, aby se minimalizovalo nebezpeč? ??řen? n?kazy.

  "Dojde k utracen? ve?ker? vodn? drůbe?e v chovu. Mus?me zlikvidovat podest?lku a v?echno krmen?, aby se n?kaza ne??řila d?l," upřesnil Kouba.

  Obec mus? sepsat seznam chovan?ch pt?ků
  V oblasti jednoho kilometru od ohniska v?skytu bude vyhl??eno takzvan? p?smo s omezen?m. Podle tohoto nař?zen? bude např?klad v oblasti zak?z?no přesouvat zv?řata.

  "D?le nařizujeme Obecn?mu ?řadu Dubn? (pod kter? Třeb?n spad?, pozn. red.), aby do 13. listopadu sepsal seznam ve?ker? drůbe?e nebo jin?ho ptactva chovan?ho v zajet? v p?smu s omezen?m," uvedl k opatřen?m ředitel Kouba.

  Proto?e je ohnisko n?kazy mal? a zji?těn? vir n?zkopatogenn?, nebude nutn? při likvidaci infikovan?ho chovu nasadit slo?ky integrovan?ho z?chrann?ho syst?mu.

  "Situace nen? dramatick?, je pod kontrolou. Opatřen? bě?? standardn?m způsobem," okomentoval v?skyt ptač? chřipky hejtman Jihočesk?ho kraje Jiř? Zimola.


  Returned to the Czech Republic avian flu, hundreds of ducks awaiting disposal


  November 6, 2009 10:54,

  Duck farm in Trebinje in the Česk? Budějovice hit the bird flu. However, the situation is serious. In farming, which is designed for the clutch of eggs on reproduction of wild ducks for the next year, was the low pathogenic virus detected. He does not transmit to humans too.

  "This is 280 pieces. It is a small breeding farm. As a result, we may be able to quick liquidation and the focus will be able to opt out," he informed members of the Security Council, South Region Director of the Regional Veterinary Administration Frantisek Kouba.

  SWINE FLU MUTATION THERE

  According to the main health officer Michael Vit there is no risk that bird flu virus mutated pig with the virus. "Farming is very small, very quickly there was all the necessary measures," he said Vit. He said the threat of mutation if the virus would accumulate swine and avian flu simultaneously, and it's done. "Would need to be in our experience a high infection in animals and humans. There is no reason to panic," he hygienist.

  The advantage is that the pond, where the aviary with the affected farms are located, is launched. Is there a danger because they are downloaded into the other water birds.

  Regional Veterinary Administration on Thursday evening to inform farmers on the implementation of necessary measures in the affected animals. Farming is already secured so as to minimize the risk of spreading disease.

  "Will the killing of all poultry in the water density. We must destroy all the litter and feeding, so that the disease did not disclose further," he said Kouba.

  Municipality must make a list of captive birds
  In the area of one kilometer from the outbreaks will be published so-called restricted zone. Under this regulation will be prohibited in areas such as moving animals.

  "The orders Dubn? Municipal Authority (under which falls Trebinje, note. Red.), Until 13 November to write a list of all poultry or other captive birds in a restricted zone," said Kouba action director.

  Since the outbreak of the disease and found a small virus of low pathogenicity, will be required for disposal of infected livestock to deploy components of the integrated rescue system.

  "The situation is not dramatic, is under control. Action is running a standard way," commented the outbreak of avian flu Governor of South Bohemia Jiri Zimola.

  http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-v...442_domaci_taj  Ducks in the Česk? Budějovice attacked avian flu


  Small breeding mallard ducks on a total of 280 units attacked in Trebinje in Dubn? in the Česk? Budějovice bird flu. Veterinarians have the disease under control.

  Today 11:41 - Czech Budejovice

  "In farming, which is designed for the clutch of eggs on reproduction of wild ducks for the next year, was found low pathogenic virus. For this type of virus is less likelihood of transmission to humans.

  Because it is a small farming we may be able to quick liquidation and the focus will be able to opt out, "said Director of the Regional Veterinary Administration in the Czech Budejovice Franti?ek Kouba.

  Advantage, according to him is that the pond, where the aviary with the affected farms are located, is launched. Is there a danger because they are downloaded into the other water birds. "Will the killing of all poultry in water density. We must destroy all the litter and feeding, "said Kouba.

  In the area of one kilometer from the outbreaks will be published so-called restricted zone. Under this regulation will be prohibited in areas such as moving animals. Municipal office in April to prepare a complete inventory of poultry in the zone.

  http://www.novinky.cz/domaci/183641-...i-chripka.html
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

 • #2
  Re: Czech Republic: LP bird flu on duck farm (H5N3)

  OIE report here: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=131849
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

  Comment

  Working...
  X